Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van ‘Worship Nederland’ wat een handelsnaam is van Groeneveld & Partners v.o.f.

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59606398

Voor overeenkomsten met consumenten voor postorderhandel inclusief onlinehandel

Worship Nederland (handelsnaam van Groeneveld & Partners v.o.f.)

Koepoortstraat 27

6981 AR  Doesburg

Telefoon: 0313-843154

BTW-nummer: NL853566434B01

§ 1 Toepassing

Geldig is uitsluitend de op het tijdstip van de bestelling geldende versie van de AV. Ze geldt alleen ten opzichte van consumenten, niet voor wederverkopers. Afwijkende, tegensprekende of aanvullende AV worden, ook bij kennis hiervan, alleen onderdeel van de overeenkomst indien wij hun geldigheid uitdrukkelijk hebben toegestemd.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

Met de bestelling van de waren verklaard de klant bindend dat hij de waren wil verwerven. Wij zijn gerechtigd om het in de bestelling verankerde verkoopaanbod binnen 14 dagen na ingang aan te nemen. De klant heeft in elk geval 14 dagen vanaf levering het recht van herroeping. Herroepen moet schriftelijk geschieden; en wel per post aan ‘Worship Nederland’, Koepoortstraat 27, 6981 AR  Doesburg of per e-mail info@worshipnederland.nl. Het verkoopaanbod en daarmee het koopcontract komen tot stand door een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring of door aankomst van de waren bij de ontvanger.

§ 3 Niet-levering of te late levering

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling van niet ter beschikking staande waren te weigeren. Eveneens behouden wij ons voor om reeds verworven nieuwe waren die nog niet zijn verschenen, later te leveren. U wordt in beide gevallen hierover geïnformeerd.

§ 4 Prijzen en verzendkosten

Onze prijzen zijn consumentenprijzen in euro en zijn inclusief BTW. De lever- en verzendkosten bedragen per bestelling binnen Nederland €1,95. Dit bedrag is inclusief kosten voor verpakking en porto. Bij alle andere leveringen naar het buitenland worden de daadwerkelijke verzendkosten in rekening gebracht. De betreffende invoer- en douanebepalingen moeten door de besteller in acht worden genomen en de kosten door hem worden gedragen.

§5 Kosten voor retourzendingen

Elke retourzending moet eerst door de klant worden voorgeschoten. Ongefrankeerde zendingen kunnen vanwege de onevenredig hoge kosten principieel niet worden geaccepteerd. Mocht de reden van de retourzending het gebruikmaken van het in § 2 genoemde recht van herroeping zijn, zullen de kosten van de retourzending alleen worden vergoed indien de waarde van de waren boven de € 40,- ligt. Daaronder moeten zij door de klant worden gedragen. Retourzendingen vanwege verkeerde levering, beschadiging of in § 8 genoemde redenen moeten eveneens voldoende worden gefrankeerd. Het porto wordt dan vanzelfsprekend vergoed.

§ 6 Lever- en betalingsvoorwaarden

Wij leveren een bestelling normaalgesproken binnen enkele werkdagen. De berekening gebeurt tegen de op het tijdstip van de bestelling geldende prijzen. Vergissingen, levermogelijkheid en wijziging van de aangegeven prijzen zijn voorbehouden. De prijzen zijn ook geldig in het buitenland (let hier op extra verzendkosten).

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.  Bij de verkoop van producten aan een consument mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

§ 7 Levering aan een ander adres

Het is desgewenst mogelijk dat u betaalt en de waren aan iemand anders als cadeau laat sturen. Als de factuur naar uw adres en de waren naar een ander adres moeten worden gestuurd, blijven de verzendkosten binnen Nederland en België gelijk. Leveringen buiten Nederland en België worden volgens de daadwerkelijke verzendkosten afgerekend.

§ 8 Vrijwaring

Controleer de levering bij aankomst s.v.p. op zichtbare transportschade en volledigheid. Gebreken moeten onmiddellijk bij ons worden gemeld. Mocht er iets niet in orde zijn, zullen wij beslissen of wij de gebreken verhelpen, voor vervanging zorgen of de aankoopprijs vergoeden. Verdergaande aanspraken van de besteller, onafhankelijk van de juridische redenen, zijn uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen.

§ 9 Internetsite en online shop

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook geldig voor onze online shop. Enkele links op onze internetsite verwijzen naar sites buiten de geldigheid van onze online presentatie. Ondanks onze controle op het tijdstip van plaatsing van deze links kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites. Wij verzoeken u ons te informeren als er achter onze externe links problematische inhoud zou zijn verborgen, zodat wij daarop kunnen reageren.

§ 10 Overige

Mocht een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De nietige regeling moet dan worden vervangen door een geldige regeling die zo veel mogelijk in overeenstemming is met de nietige.

Stand: 13-10-15